Ordensregler

HusordenBenyttelse af lejligheder og lokaler1. Lejer skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller skade i lejligheden og dennes installationer.

2. Vask, tøjtørring og tæppebankning må kun finde sted på fastsatte steder og tider. Tøjtørring samt luftning af sengetøj, tæpper og lignende fra vinduer eller altaner er ikke tilladt.

3. Vandspil skal undgås. Sørg altid for, at toilet og vandhaner ikke løber. Der må ikke smides noget i toiletkummen, der kan stoppe afløbet.

4. Parketgulve må kun bones, lud- eller oliebehandles, når de ikke er lakbehandlede. Kun ubehandlede og lakbehandlede gulve må efterbehandles med lak. Ved maling og tapetsering må kun anvendes lyse neutrale farver.

5. Brændsel må kun anbringes på anvist sted. Flydende brændsel skal altid opbevares efter gældende brandvedtægter og må aldrig stilles på/i trapper, gange, lofter eller kældre.

6. Altankasser må kun opsættes efter tilladelse fra udlejer.

7. Benyttelse af radio, TV, musikanlæg, symaskiner, musikinstrumenter o.lig. skal ske under hensyn til de øvrige beboere og bør normalt undgås i tiden kl. 23.00 – 06.00. Boremaskiner og slagværktøj må kun benyttes under hensyn til de øvrige beboere og bør normalt ikke benyttes i tiden kl. 20.00 – 08.00.


8. Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til udlejeren.

9. Det er forbudt at holde hund, kat eller andre dyr i det lejede, jf. lejekontraktens § 10.

10. Der er forbudt at anbringe fuglebræt eller lignende ud for vinduer eller altaner, ligesom det er forbudt at fodre herreløse fugle, katte eller andre dyr på ejendommens område.Benyttelse af fællesarealer 


1.Hvis der sker skade på ejendommen, skal den lejer, der har ansvaret for skaden, anmelde dette til udlejer hurtigst muligt.

2.Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere. Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning. 

3.Kasserede møbler, papkasser o.lign. må ikke sættes på/i trapper, gange, lofter, kældre og gård.

4.Hvis trapper, gange, murværk o.lign. svines til, skal den lejer, der har ansvaret herfor, omgående gøre rent.

5.Barnevogne, cykler, knallerter o.lign. må kun stilles på de af udlejer anviste steder. Cykler og knallerter må ikke tages med op i lejligheden.

6.Hoved- og kælderdøre skal holdes lukkede. Vinduer i loftsrum, tørrerum og kælderrum skal holdes lukkede, når vejret gør det nødvendigt. De lejere, der har brugsret til rummene, har ansvaret herfor.

7.Vaske. og tørrerum m.v. benyttes af lejerne efter en af udlejer fastsat turnus. Efter benyttelse skal rummene afleveres i brugbar og rengjort stand og eventuel udleveret nøgle skal leveres tilbage.

8.Leg på trapper, i porte, kældre og loftsrum er ikke tilladt.


9.Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophøre ved mørkets frembrud. Legetøj må ikke efterlades, men skal af de pågældende eller deres familie fjernes ved legetidens ophør.

10.Knallerter, motorcykler o.lign. må ikke startes i gården.

11.Parkering og vask af biler, motorcykler o.lign. må ikke finde sted på ejendommens grund. Er særskilt plads indrettet, må denne dog anvendes efter udlejerens anvisning.

12.Radio- og fjernsynsantenne må kun anbringes efter forudgående aftale med udlejer og på nærmere fastsatte betingelser. Anbringelse af antenner på tørrelofter og andre fællesrum er ikke tilladt.


For yderligere informationener henvises til lejekontrakten og lejeloven.

Affald


Erhvervsvirksomheder skal selv fjerne eget erhvervsaffald.

Alle beboer på Parkvej 7-15, skal følge Høje-Tåstrup Kommunens guidelines, for håndtering af affaldssorteringsordning.Klik venligst på nedenstående rødt tekst for yderligere infomation.


Affaldssorteringsordning på dansk
Affaldssorteringsordning på engelsk
Affaldssorteringsordning på
tyrkisk

Affaldssorteringsordning på arabisk